Waarom selor vooral de ambtenarij versterkt


Geen idee of er veel mensen zijn die al eens bij selor gesolliciteerd hebben. Maar een ervaring is het minimale dat je het kan noemen. Helaas niet een ervaring die blijk geeft van veel menselijkheid. 

Een paar maanden geleden heb ik de mogelijkheid gehad om het proces van dichtbij mee te maken. Helaas kan je het samenvatten in volgend stappenplan voor de eerste fase

  1. Vul een aslijst ana vragen in die ook op je CV staan
  2. Wacht een maand of 2 om een antwoord te krijgen op het feit of je CV voldoet aan de minimale vereisten (aantal jaren ervaring). Een berekening die ze gewoon in een excel doen op 5 minuten naar mijn gevoel
  3. Boek een selectiemoment voor computertesten (een maandje wachten voor een vrij slot). en mald je dan met een kleine 100 andere mensen aan voor een computertest in een gigantische aula.
  4. Wacht op de resultaten
  5. Wacht nog eens een maand voor een afspraka voor een jurygesprek.

Het leukste van al; voor deze eerste fase heb je 0,0 contact met een persoon. Alles verloopt digitaal zonder enige menselijke feedback, zonder eigenlijk ook maar enig zicht op het feit of de rol uberhaupt klopt met de omschrijving.

Gelukkig heb je bij fase 2  wel een menselijk contact. Je krijgt direct een jurygesprek met 6 mensenvoorgeschoteld waarvan de helft uit de ambtenarij komt. Helaas nog puur vanuit selor zelf en dus nog altijd met enige feedback over de functie zelf. Maar op dit moment ben je wel al 5 maanden bezig.

Ik blijf toch wel bij het punt dat selor hierdoor de ambtenarij bestendigd;

  • de arbeidsmarkt vandaag staat zo roodgloeiend dat mensen geen 5 maanden procedure doorlopen... tenzij je de tijd hebt of al bij de overheid zit en dus horizontaal schuif
  • de arbeidsmarkt vandaag staat zo roodgloeiend dat mensen op zoek gaan naar een ervaring. Een eerste menselijk contact na 5 maanden is amper een (leuke) ervaring te noemen
  • Het werkt natuurlijk efficiënt voor de overheidsinstelling die aanwerft dat ze slechts een beperkte kandidatenlijst overhouden. Maar doordat alles door dezelfde filter gaat over alle overheidsinstellingen heen krijg je ook eenvoudig eenheidsworst

comment Comments ( 0 ) - 24 Feb 2023 -
Jan
arbeidsmarkt hr selor

Depersonalisatie in de digitale (r)evolutie is een fout en geen realiteit.


Depersonalisatie in de digitale (r)evolutie is een fout en geen realiteit.

Buiten het feit dat het een lekker ingewikkelde openingszin is voor een post is het wel iets dat meer en meer naar boven komt in recente gesprekken/seminaries/... . Alles wordt digitaler en daardoor onpersoonlijker hoor je meer en meer. Gaande van het moeilijker bereiken van je bank tot de belastingsdienst. Gaande van een oerwoud aan chatbots tot een oproep naar die ene persoon die er toch ooit is in geslaagd is om facebook rechtstreeks te contacteren.

 

Het spijtige is dat heel dat probleem eigenlijk niets met #digitalisatie te maken heeft. Het heeft alles te maken met bedrijven die hun processen dicht timmeren omdat ze geen volk vinden voor hun helpdesk of dat ze er geen geld willen insteken.

Wat in een goede digitale evolutie zou je waarde en user experience juist omhoog moeten gaan. Gelukkig zijn er voorbeelden die het wel doen. Van die bank die je na 1 belrinkel direct aanspreekt met je voornaam tot die energieleverancier die je per mail antwoord met een dossier waaruit blijkt dat ze de gehele historiek hebben (kunnen) lezen. Of bijvoorbeeld de webwinkel die met sinterklaas ene gratis boek voor de kindjes opstuurt omdat ze weten dat je speelgoed koopt. Zelfs de chatbots kunnen behulpzaam zijn, zolang je altijd op een persoon kan terugvallen en zolang die persoon niet als eerste vraag stelt "en wat is het probleem"? Al zal bij deze laatste vooral de komst van chatGPT nog een hele omwenteling geven. Hopelijk ten goede, met ook een slimme "overhandiging" waar nodig.

Maar in de digitale (r)evolutie zie je duidelijk 3 strekkingen. De bedrijven die onbewust zijn of niet kunnen volgen (later meer daarover), De bedrijven die onder het mom van digitale evolutie de gebruiker buitenzetten en alles tot in het extreme optimaliseren voor operational exellence. Of die bedrijven die het goede evenwicht vinden tussen digitale vereenvoudiging met meerwaarde voor klant en interne gebruiker. In mijn ogen zijn het enkel die laatste die zichzelf echt digitaal laten evolueren.

Spreek dus niet van de depersonalisatie door de digitale (r)evolutie. Maar spreek vooral van een depersonalisatie van de bedrijven en koester degene die het goed doen. Als je zelf als bedrijf zoiets moet opzetten, denk dan niet enkel aan de processen maar ook aan de experience en waardecreatie, intern en extern. Maar houd vooral eens tegen het licht of dat "operational excellence" verhaal geen diepere andere oorzaak heeft die je anders moet oplossen dan blind tools te installeren zonder waardecreatie voor jezelf of je klant. Het is een lange weg om het aan te passen, maar een die voor jezelf als bedrijf en je klant zoveel meer waard is.

Ga dus voor de personalisatie in de digitale wereld, niet om te verkopen, maar omdat jij en je klant het waard zijn

(de post is een pure afspiegeling van mijn gedacht, geen stelling van mijn werk)


comment Comments ( 0 ) - 02 Feb 2023 -
Jan
digitalisatie


Build and publish a blazor app via github actions


If you're developing a nice CI/CD is always handy. When you use github and azure as a backbone you can automate your builds and deploys with github actions. Even if you like to publish your application to an azure app service.

The default actions that you get from either github or azure are correct. But there are a couple of hint I'd like to provide because even if your solution is building locally, it doesn't necessarily build in github actions.

Operating system

You could chose the operating system on which your build and deploy steps are working. For NET core and blazore, both windows as well as ubuntu are working (ubuntu even faster than windows). just note that you do'nt mix them as the created folders are different 

Capital letters

Even if everything seems to be working offline it doesn't always do so on github. One of the most important differences is that github is fare more restrictive on capital latters. Although all changes are continously synced back to my reposity, it seemed that on 3 occasions there was a capital letter, difference. Github actions seem thus more restrictive (or could miss appareantly a change) so please verify that;

 • The file name is the same as
  • The Class name
  • The namespaces are ok
  • That if you work with code)behinds razor.cs or razor.cs files that hose names are also the same

Do this certainly if you encounter the next error in your github actions "OnInitializedAsync()':  no suitable method found to override" and preferably in your github online view and not locally

 

 

for reference below my current pipeline

 

 

 

 

Docs for the Azure Web Apps Deploy action: https://github.com/Azure/webapps-deploy
# More GitHub Actions for Azure: https://github.com/Azure/actions

name: Build and deploy ASP.Net Core app to Azure Web App - voidnotwebuat

on:
 push:
  branches:
   - dev_jeroen
 workflow_dispatch:

jobs:
 build:
  runs-on: ubuntu-latest

  steps:
   - uses: actions/checkout@v3

   - name: Set up .NET Core
    uses: actions/setup-dotnet@v3
    with:
     dotnet-version: '6.0.x'
     include-prerelease: true
     
   - name: Restore dependencies
    run: dotnet restore x.sln
   - name: Build
    run: dotnet build x.sln --no-restore
   - name: Test
    run: dotnet test x.sln --no-build --verbosity normal   - name: dotnet publish
    run: dotnet publish -c Release -o ${{env.DOTNET_ROOT}}/myapp

   - name: Upload artifact for deployment job
    uses: actions/upload-artifact@v2
    with:
     name: .net-app
     path: ${{env.DOTNET_ROOT}}/myapp

 deploy:
  runs-on: ubuntu-latest
  needs: build
  environment:
   name: 'Development'
   url: ${{ steps.deploy-to-webapp.outputs.webapp-url }}

  steps:
   - name: Download artifact from build job
    uses: actions/download-artifact@v2
    with:
     name: .net-app

   - name: Deploy to Azure Web App
    id: deploy-to-webapp
    uses: azure/webapps-deploy@v2
    with:
     app-name: 'voidnotwebuat'
     slot-name: 'Production'
     publish-profile: ${{ secrets.AZUREAPPSERVICE_PUBLISHPROFILE_B323386818404871ADED390A5F9EC7CB }}
     package: .

comment Comments ( 0 ) - 08 Oct 2022 -
JanHow to dynamically load certificates in azure app services for irdentity server


When you're using app services you have the advantage that a lot of the hosting is being taken care of for you. This has a lot of advantages but also a part of disadvantages. One of the (dis)advantages is that the certificate of your domain is created by Azure itself.

If however you like to use that certificate to sign your identity server (not recommended) or api you need to jump through some hoops.

Step 1:
You need to enable your certificate to be exposed to the app service. Azure's documentation here
is spot on ;

In the Azure portal, from the left menu, select App Services > <app-name>.From the left navigation of your app, select TLS/SSL settings, then select Private Key Certificates (.pfx) or Public Key Certificates (.cer).Find the certificate you want to use and copy the thumbprint.Copy the certificate thumbprint

Copy the certificate thumbprint

Step 2:

If you use windows as OS in the app service you can just use the ealrier mentioned documentation. If the certificate expires you adapt the thumbprint and everythings takes over. If you're using linux however you need to mention the key in you config file and thus adapting the settings of your app service and your config file. But there is some trick to load the certificate also in your code.

a couple of remarks before using the example below;

 • The code assumes you expose only 1 fingerprint
 • Note that the signin credential is different for the API than for the identity server (not recommneded for prod)

The first 2 lines in the code example read the file. The double signin credential lines are for the api service and the identity services. Those lines of code should be part of your startup.cs

        var bytes = File.ReadAllBytes("/var/ssl/private/" + Environment.GetEnvironmentVariable("WEBSITE_LOAD_CERTIFICATES") + ".p12");
        var cert = new X509Certificate2(bytes);
        services.AddIdentityServer()
      .AddApiAuthorization<ApplicationUser, ApplicationDbContext>(options =>
      {
        options.SigningCredential = new X509SigningCredentials(cert);
      }).AddSigningCredential(cert);

 

 

 

 

 

 

 

 


comment Comments ( 0 ) - 30 Jul 2022 - Jan

cloudflare and clos networks


After de downtime of 19 datacenters of cloudflare today it came appareant that cloudflare uses a (widely used) clos network. Now if you google the term you will find as a first hit the wikipedia which describes a clos network. It's correct but not the most easy page to read neither.

Therefor it's always nice if somebody else can explain it way simpler than wikipedia so enjoy this read here.


comment Comments ( 0 ) - 21 Jun 2022 - Jan
cloudflare technology

How to lazy load a syncfusion autocomplete


Is it possible to lazy load an syncfusion autocomplete in blazor? 

The answer is that it's possible but there are some caveats. In the code below you can see that I made it work with a local datasource. Note however that the autocmpleter has a function that you can use to add some elements to the datesource. But that clearing them doesn't seems to be support completly.

I'm also using a connectorclass to do a default call to a REST api, something that also isn't described in the syncfusion default docs, but is thus possible.

Now how to make this happen?

 

In razor:

<SfAutoComplete TValue="Guid" AllowFiltering="true" TItem="DataDTO"  DataSource="@Data" ref="@Data">
                                        <AutoCompleteFieldSettings Value="Id" Text="Name" />                                                                                                              <AutoCompleteEvents TValue="Guid" TItem="DataDTO" Filtering="@OnFilter" ValueChange="@ValueChangeHandler" />

</SfAutoComplete>

-------------------------------

 private SfAutoComplete<Guid, DataDTO> Autocomplete = default!;

private boolean DLoaded=false;

  private async Task OnFilter(FilteringEventArgs args)
   {
            if (args.Text.Length >= 3 && !DLoaded)
            {
//only load as from 3 chars (lazy) and not yet loaded (avoid double add)
                DLoaded= true;
                args.PreventDefaultAction = true;
                List<DataDTO> datas= (await Connector.GetDatas(args.Text)).Items;
                if (datas != null)
                {
                    Data= new ObservableCollection<DataDTO>(datas);                                 
                   Autocomplete.AddItemsAsync(Companies); //additems seems to work weter than to change the source
                   StateHasChanged();
                }
            }

            else if (args.Text.Length < 3) {
//clear the current list if back below 3 chars
                DLoaded = false;
                args.PreventDefaultAction = true;
                Data= new ObservableCollection<DataDTO>();
                Autocomplete.DataSource = Data;              

            }

        }


comment Comments ( 0 ) - 12 Jun 2022 -
Jan

Cookie banners


What is a quick list of good cookie banner tools?

 • Cookiepro: covers everything, sales is not the most easy to contact
 • Usercentrics, complete (and good) solution. It's scanner needs some work though as it doesn't really scans the website but track the user's cookies (thus giving some weird experiences)
 • orestbida cookie consent: it's a bit of work for the developer but free

 

Personally, if you're an enterprise I would recommend usercentrics. For a hobby projects it's orestbida's implementation


comment Comments ( 0 ) - 05 Jun 2022 - Jan
cookie devtools

BRANCHING STRATEGIE BIJ OUTSOURCING


WAAROM

Bij een outsourcing is het vaak zou dat er minder controle is over de code van de geleverde software. Het is echter van belang dat je als bedrijf zoveel mogelijk deze code toch in beheer te hebben. Eerst en vooral is het van belang om uiteraard een GIT (of voor de oudere bedrijven een SVN) voor te hebben. Eenmaal je dit GIT omgeving hebt is het echter ook van belang om nog te weten wat waar gereleased is. Ideaal gezien is dit ook gekoppeld aan een devops omgeving maar dat is voer voor een ander artikel. Om dit echter zo optimaal mogelijk te voldbrengen is hieronder een model voor ranching voorgesteld

BRANCHING, ENVIROMENT, TAGS, FEATURES AND HOTFIXES

Er zijn verschillende branching strategieën. Voor iedere strategie is er wel iets te zeggen. Maar hieronder is mijn visie op een goede strategie in een bedrijf met IT outsourcing (build) waarbij de code toch centraal beheerd en gedeployed wordt (run). 

Master

Er is altijd een master branch. In het vakjargon is dit "deployment waardige" code. Dit gebruiken als effectieve bron voor productie is mogelijk maar geeft helaas soms een zeker verlies van overzicht. Veelal wordt dit opgelost door tags te gebruiken. Maar in een multi enviroment omgeving geeft dit toch al gauw ene kluwen aan tags. Ook het automatisch builden en deployen op basis van een tag gaat maar geeft meer risico's op het missen van nuances. we gaan er daarom vanuit dat de master wel productie waardig is maar niet productie zelf. Indien de (outsourced) ontwikkelaars niet op de GIT van het bedrijf werken is dit ook de branch waar ze op "inhaken" om hun commits te doen vanuit hun eigen systeem

feature

De feature branches zijn de branches om aan bepaalde aken te werken. In een outsourced omgeving waar men niet op de GIT van het bedrijf zit zijn deze feature branches meestal niet te vinden maar zullen ze eerder bij de outsourcing partner aanwezig zijn. Als een feature afgewerkt is gaat deze naar de master en wordt deze daarna eventueel gesynct met andere repositories (zoals die van het bedrijf zelf.

Enviroments

Het volgende onderdeel is de enviroment (branching). En dit is ook het stuk waar het interessant wordt voor het bedrijf zelf. In regel heeft iedere enviroment zijn eigen branch. Op de tekening onderaan is dit beperkt tot TEST, UAT en PROD ipv de volledige DTAP straat. Dit voor de eenvoud.

TEST

Bevat de branch die op een bepaald moment gereleased is op de TEST omgeving. Deze kan continu aangevuld worden met nieuwe merges vanuit de master branch. Iedere keer er nieuwe code op de TEST branch komt triggert er een deploy timeline is de nodige (unit) tests laat lopen, packges build en deployed en dan de integratie en functionele testen uitvoert. 

UAT

Deze branch bevat de code die op UAT aanwezig is om te testen. Voor de leesbaarheid en zekerheid kan het interessant zijn om op deze branch ook lavast de tagging te doen op release niveau. Dit is niet altijd nodig (bv als er bugfixes doorgevoerd worden voor een release die nog niet naar productie moet) maar het is wela an te raden als er een versie in "finale testing" zit. De UAT branch wordt in regel gevoed vanuit de DEV branch. Iedere nieuwe code leid ideaal gezien terug tot een (semi) automatische deploy van de nieuwe code op de UAT omgeving. Door de aparte branch is dit eenvoudig te monitoren en uit te voeren.

PROD

De PROD branch wordt op zich weer gevoed vanuit de UAT branch. Een nieuwe code hier zou een deploy naar PROD moeten triggeren en deze zou getagged moeten zijn om optimaal op de releases te kunnen inspelen en deze correct bij te houden. Een speciale voeding kan gebeuren vauit hotfixes (zie volgend onderdeel). Ook deze deploys moeten uiteraard gecontroleerd worden met unit en integratietests tijdens het bouwen van de packages.

Hotfix

Een hotfix branch is een ietwat speciaal geval. In outsourced content is deze niet perse aanwezig bij het bedrijf zelf al is dit wel aan te raden. Een hotfix ontstaat door dringende problemen die zich voordoen op PROD. In dit geval wordt vanaf de PROD branch de laatste versie genomen (die momenteel ook effectief draait dus, hence het nut van deze branch). in de hotfix branach wordt er zo snel mogelijk een oplossing gevonden en lokaal getest. Deze oplossing gaat dan zo snel mogelijk verder. Naargelang de risico appetijt van het bedrijf is dit DEV => UAT => PROD, UAT => PROD of direct naar PROD. Over het algemeen is een hotfix direct naar UAT deployen een mooie tussenstap in zo snel mogelijk vooruitgaan met zo weinig mogelijk impact op de lopende ontwikkelingen/testen in TEST/DEV. Vanuit UAt kan er dan snel getest worden en vlot doorgepusht naar PROD. Is de hotfix geaccepteerd is het uiteraard van belang dat deze ook in de MASTER branch gemerged wordt (samen met de nieuwste ontwikkelingen) zodat deze later niet verloren gaat.

 

image for branching

 

DEVOPS

Zoals al in voorgaande tekst aangehaald is dit model vooral handig en sterk indien er een DEVOPS omgeving aanwezig is met (semi) geautomatiseerde deploys. Dit in combinatie met een outsourced BUILD IT departement. De RUN die de devops ondersteunt kan intern zijn maar evengoed outsourced op zichzelf (managed services). Dit neemt echter niet weg dat zelfs bij manuele deploys dit model visibiliteit en zekerheid geeft aan de releases.


comment Comments ( 0 ) - 19 May 2022 - jerrevdsande@gmail.com

ORGANISATIE EN STRUCTUUR VOOR OPTIMALE DOORSTROMING


Vandaag zijn er veel bedrijven die vastlopen over hoe ze zo vlot mogelijk innovaties kunnen doorvoeren. Ook het up to date (en veilig) houden van de communicatiekanelen blijft een uitdaging. Zeker met de steeds sneller en impactvoller wordende digitalisatie. Om dit mogelijk te maken heb je verschillende competenties nodig maar veelal is het te herleiden naar een aantal grote kennisdomeinen. Om echt te kunnen digitaliseren en innoveren moeten deze zo vlot mogelijk samenwerken. Dit lukt niet altijd. Maar over welke departementen spreken we nu?

IT

Kent veelal de nodige zaken voor een veilige oplossing en hoe deze optimaal te koppellen voor correct (her)gebruik van gegevens. Veelal wordt het IT departement echter als log aanschouwd. IT zelf heeft meestal het gevoel een buitenbeentje in het bedrijf te zijn en stiefmoederlijk behandeld te worden. 

COMMUNICATIE

Deze dienst wil graga vooruit gaan en snelheid maken. Ze moeten (soms) buiten de vaste kaders kunnen werken om snel op iets te kunnen inspelen. Het overzicht bewaren is echter niet altijd even gemakkelijk. Ze zijn echter wel het uithangbord van het bedrijf

DATA

Data wordt steeds belangrijker. Een cel/departement van personen die weten welke data waar te vinden is is cruciaal. Ze moeten niet snel kunnen werken maar wel betrouwbaar. Grootste uitdagingen zijn vaak hoe de business in te tomen om niet teveel eigen interpretaties op hun cijfers te maken, maar evengoed zien dat het IT departement logische en correcte data aanlevert.

INNOVATIE

soms een apart departement, soms een aparte functie, maar de meeste bedrijven zetten wel in op innovatie. In de meeste gevallen is de inschaling in de organisatie echter geïsoleerd zodat ze zeker vooruit kunnen gaan. dit heeft soms zeer goede gevolgen maar kan soms als nadeel hebben dat de verankering in de organisatie moeizaam gaat. Zeker als ze andere departementen onvoldoende betrekken en/of onvoldoende rekening houden met de enterprise capabilities. (een innovatieve toren van 20 verdiepingen in een moerasgebied is niet ideaal bv)

FINANCE

Finance voorziet uiteraard de midellen (als ze goedgekeurd zijn) om bovenstaande mogelijk te maken. En hoewel ze weinig te maken hebben met het echt ontwikkellen van innovaties of digitalisaties is het wel zo dat ze vaak als eerste departement digitaliseren (een zeer strakke en rigide omgeving). Ze zijn ook (zoals de anderen) eerder een supporterend departement. Daarom krijgen ze toch even een vermelding.

Er zijn uiteraard nog andere departementen (HR, facilities, ...) die voldoen aan de omschrijving van een supporterende dienst, maar deze komen veelal later in de tijdslijn en hebben zelden een urgent case.

HOE (NOT)?

Hoewel niemand de waarheid in pach heeft heb en zeker ook geen structuren wil afbreken zie je vaak dat bovenvernoemde departementen enorm verspreid zitten over de organisatie. Het meest extreme voorbeeld uiteraard waar ieder departement onder een apart directielid valt. hoewel iedere dienst op zich wel correct werkt worden er vaak strubbelingen opgemerkt. Vele departementen weten niet (of onvoldoende) met welke projecten de andere departementen bezig zijn en betrekken ze vaak niet. Hierdoor onstaat er een zekere inprofssionaliteit waarbij veiligheidseisen over het hoofd gezien worden of projecten dubbel uitgevoerd worden. Er is meestal ook discussie over het budget. wat zit er nu wel in, wat zit er niet in enzovoort. dit is niet enkel zichtbaar op het werkvloer maar ook op hoger niveau. Op het hoger niveau is er ook vaak de nood om prestaties te verdedigen en voor te stellen. Hierdoor loop ook op dit niveau vaak het een en ander mis indien alles volledig opgesplist is.

not

HOE (IDEA)?

ideaHet is ook voor mij nog uit te testen hoe het zou verlopen. Vanuit de verschillende modellen die ik heb zien passeren neigen degene die het beste werken echter wel naar een opzet zoals hieronder omschreven. Het is dan ook mijn overtuiging dat dit de way to go is om als bedrijf de golven van de innovatie en digitalisatie te weerstaan.

Naar mijn ervaring is het echter cruciaal als je als bedrijf snelheid wilt maken met de innovatie om samen te werken. In mijn persoonlijke opinie pleit ik dan ook sterk voor een digitale directie op te richten die deze compentanties zoveel mogelijk bundelt. Het is dan uiteraard nog steeds belangrijk om optimaal te communiceren wat en hoe men wilt samenwerken. In een gezond bedrijf  neemt de drang van het team echter snel. In veel bedrijven zie je IT en data al samenzitten. Dit is zeker toe te juichen. De grootste uitdaging die zeer zelden wordt doorgevoerd is ook de communicatiedienst hierin te betrekken. De communicatiedienst is immers de dag van vandaag een van de grootste digitale afnemers (websites, sociale media integratie, ...) en IT is vaak de primaire leverancier. als ze ver van elkaar zitten is er echter vaak een mismatch in de noden en het aanbod waarbij de diensten hun eigen gang gaan. Een nauwe samenwerking en een zo laag mogelijke overkoepelende coordinaatie is dan ook van enorm belang om naar een echte digitalisatie van een bedrijf te kunnen gaan. De innovatiedienst en financedienst zijn uiteraard ook ideaal om aan te sluiten, doch met de nodige processen minder cruciaal. Al gaan veel van de zaken die opgaan voor de communicatiedienst ook op voor het innovatiedepartement

tobe

WAT MET AGILE?

Uiteraard is een departementale opzet maar 1 ding. Er zijn een hele hoop andere zaken nodig om dit te doen werken. Voorgaand stuk is ook zeer sterk gericht op een departementale, klassieke, organisatie. Veel bedrijven zetten de stap naar een scrum/agile/safe manier van werken met multifunctionele teams waar de grens van de departementen wegvalt. Dit is evenzeer een oplossing in de richting die ik hier tracht te omschrijven. Het is echter een zeer grote omwenteling voor een organisatie en niet iedereen is er klaar voor. Vandaar dit stuk naar een "tussen"oplossing. De vaak samenwerkende teams samen plaatsen helpt al om later echt de agile kaart te trekken.

agile


comment Comments ( 0 ) - 19 May 2022 -
jerrevdsande@gmail.comThings to do met een kleuterin Mechelen


Zoek je ook nog dingen om te doen met een kleuter in de buurt van Mechelen? Bekijk dan zeker deze sites even;

Het struisvogelnest
Een leuke kinderboerderij waar je ook iet kan eten en drinken. Een van de weinige kinderboerderijen waar je ook nog echt bij de dieren kan komen
http://www.tstruisvogelnest.be/ 

Zwembaden
In de buurt van Mechelen zijn er verschillende zwembaden. Maar voor kleuter is vooral de nekkerpool ana te reden (niet te duur, eenvoudige baden) of de Lijster in Londerzeel. dez elaatste is iets duurder maar heeft wat meer animatie in het zwembad
https://www.denekker.be/de-nekkerpool.html
https://www.sportoase.be/nl/de-lijster

vrijbroekpark
Een ideaal park om even rond te wandelen. Er is ook veel te zien, van rozen tot speeltuinen.
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/vrijbroekpark.html

t gulderijtje
Een kleine kinderboerderij in Zemst. 
https://www.gulderijtje.be/

 

Andere suggesties? Laat ze weten in de comments!

 


comment Comments ( 0 ) - 11 Mar 2022 -
kleuter mechelen

Samsung galaxy watch 4 (classic, 46mm) vs Huawei watch GT2


In this post I'd to share a quick overview of the difference (from a practical viewpoint and hands on experience).

Battery life

This one is already clear from the specifications, the battery life of the Huawei is claerly superior from the samsung. The Huawei easily goes by 8 days (in my experience 2 weeks). The samsung, 2 days tops... . The GT2 wins this one hands down

Size/wear comfort

Both smartwatches are easi to wear. although the samsung is thicker and feels heavier thand the GT2

Use and UX

The samsung smartwatch is easier to use. The rotating bezel is a big advantage here. Although it is important to note that the GT3 has a similar rotating button.

In terms of screen usage, the samsung also has the upper hands by better registering touch ineractions on the screen and by better thinking about the layout of the apps/tiles/... . But it's important to note that the GT2 shows in most cases more information "on screen" wherelease you need to open the app on the smartphone more for the samsung.

A special category goes to the watch faces. The app store is'nt foreseen on easily searching for watch faces and most of the ones you can find have "premium" options for a lot of things. The GT2's watchfaces have often less options but are easier to find and clutter your phone less.

Apps

no discussion needed, the GT2  doesn't support any real apps and the GT3 only has a limited set of apps: samsung wins this one hads down

Sensors

although the samsung has more sensors it needs to be said that the continous measuring of the heartrate and spo2 are marketing terms. where you get a clear view of your heartrate on the GT2 (minute by minute), you only get hourly averages on your samsung.

the same can be said for the spo2 where a continous spo2 monitoring is only availible while sleeping (note: GT2 doesn't measure this continously)

The winner here is the GT2

overall

Overall I would say that it's a pitty that huawei is hindered by trade embargo's because they have some interesting points over the samsung galaxy watch. The battery life is certainly one


comment Comments ( 0 ) - 27 Feb 2022 -
admin
comparison galaxy gt2 review samsung smartwatch watch4 wearableAn error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙